Skip to contentShopify logoPolaris

Tokens

Token nameCurrent valueFigma usageDescription
--p-border-radius-05
0.125remUse a radius of 2 pixelsβ€”
--p-border-radius-1
0.25remUse a radius of 4 pixelsβ€”
--p-border-radius-2
0.5remUse a radius of 8 pixelsβ€”
--p-border-radius-3
0.75remUse a radius of 12 pixelsβ€”
--p-border-radius-4
1remUse a radius of 16 pixelsβ€”
--p-border-radius-5
1.25remUse a radius of 20 pixelsβ€”
--p-border-radius-6
1.875remUse a radius of 30 pixelsβ€”
--p-border-radius-base
0.1875remUse a radius of 3 pixelsβ€”
--p-border-radius-large
0.375remUse a radius of 6 pixelsβ€”
--p-border-radius-half
50%Use a circleβ€”
--p-border-width-1
0.0625remβ€”β€”
--p-border-width-2
0.125remβ€”β€”
--p-border-width-3
0.1875remβ€”β€”
--p-border-width-4
0.25remβ€”β€”
--p-border-width-5
0.3125remβ€”β€”
--p-border-base
var(--p-border-width-1) solid var(--p-border-subdued)β€”β€”
--p-border-dark
var(--p-border-width-1) solid var(--p-border)β€”β€”
--p-border-transparent
var(--p-border-width-1) solid transparentβ€”β€”
--p-border-divider
var(--p-border-width-1) solid var(--p-divider)β€”β€”
--p-border-divider-on-dark
var(--p-border-width-1) solid var(--p-divider-dark)β€”β€”